Algemene voorwaarden AXCEN Scholing en onderzoek 

DEEL I ALGEMEEN 

1. Begrippen 

a. AXCEN Scholing & Onderzoek
AXCEN Scholing & Onderzoek is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 27302727
Vestigingsnr. 000001199765
Alkstraat 22
2623 RC Delft

Correspondentie : via e-mail aan info@axcen.nl


b. Deelnemer
Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

c. Cursus
Onder cursus wordt verstaan het nascholingsonderwijs dat door AXCEN gegeven wordt. Een cursus is toegankelijk voor fysiotherapeuten, manueeltherapeuten en overige therapeuten mits zij voldoen aan de toelatingseisen.

d. Inschrijving
Onder inschrijving dient in dit verband te worden verstaan het zich op de aangegeven wijze met behulp van het daartoe aangewezen online inschrijfformulier inclusief betaling, geldig aanmelden voor de nascholing.

e. Annulering
Onder annulering dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname aan de nascholing door een deelnemer.

f. Cursusgeld
Onder cursusgeld dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat AXCEN op haar website hanteert voor deelname aan de nascholing.

 

DEEL II Cursussen van AXCEN 

1. Algemene regels 

a. Geldigheid voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op elke door AXCEN georganiseerde cursus.

b. Responstijd

Op een e-mail van deelnemers / ex-deelnemers en geïnteresseerden in een cursus van AXCEN (verzonden aan info@axcen.nl) reageert AXCEN binnen drie weken per e-mail.

c. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor AXCEN, haar medewerkers en de docenten. Hieronder vallen geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

Persoonsgegevens die AXCEN bij inschrijving van een deelnemer verzamelt, worden niet aan derden beschikbaar gesteld, behalve waar het de gegevens betreft die dienen te worden doorgegeven aan instanties die accreditatie-punten toekennen aan de deelnemers van cursussen.

d. Copyright en eigendomsrecht
1. Op alle gebruikte, getoonde en uitgereikte leermiddelen ligt het copyright en het eigendomsrecht bij AXCEN. Het vermenigvuldigen, vervreemden, het gebruiken als lesmateriaal of het gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.

2. Het copyright geldt tevens voor alle eventuele beeldmateriaal dat door deelnemers tijdens de modules wordt gemaakt. Voor het maken van beeldmateriaal tijdens een cursus dient hiervoor aan de docent die de cursus geeft en aan mededeelnemers expliciet toestemming te worden gevraagd en worden verkregen. Het maken van beeldmateriaal is op de snijzalen niet toegestaan.

3. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. AXCEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de cursus gegeven.

e. Overmacht
Indien het voor een spreker of docent door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal AXCEN trachten een vervangende spreker in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt AXCEN zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader door AXCEN te bepalen datum te verschuiven of het betreffende onderdeel uit de cursus te verwijderen.

f. Wijziging docenten

AXCEN behoudt zich het recht voor de sprekers, docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door AXCEN bekend zijn gemaakt, zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren.

g. Verlies van eigendommen
AXCEN is niet aansprakelijk voor het zoekraken of verlies van eigendommen van deelnemers.

h. Aankondiging cursussen

AXCEN kondigt haar cursusprogramma onder meer aan op haar website, in tijdschriften, brochures en/of folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijs en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

i. Voldoende aantal deelnemers

Een cursus vindt slechts dan doorgang als er zich, naar de mening van AXCEN, een voldoende aantal deelnemers heeft aangemeld.

j. Toelatingscriteria

AXCEN heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van AXCEN, niet voldoet aan door AXCEN gestelde toelatingscriteria.

k. Wijziging van een cursusdatum door AXCEN

Indien AXCEN de geplande datum van een cursus verandert, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient uiterlijk binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

l. Annulering van een cursusdatum

In principe beslist AXCEN over het al dan niet doorgaan van de nascholing uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Indien een cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan een andere cursus die AXCEN organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

m . Enquête

AXCEN is (wegens accreditatie) verplicht om de deelnemer de gevolgde cursus te laten evalueren. De deelnemer ontvangt hiervoor per e-mail een link die toegang geeft tot de enquête. Aan deelnemers wordt nadrukkelijk gevraagd de enquête in te vullen.

n. Annulering van de inschrijving

1. Vanaf het moment van inschrijven geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Een inschrijving kan alleen per email (aan info@axcen.nl) worden geannuleerd.

2. Bij aanmelding – minder dan twee weken voor de cursusdatum – vervalt de wettelijke bedenktermijn. Deelnemers die zich minder dan twee weken voor een cursus inschrijven stemmen door hun inschrijving hiermee in.

3. Bij annulering heeft de oorspronkelijke deelnemer het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk of per email gebeurt voor aanvang van de nascholing. Een vervangende deelnemer moet voldoen aan de toelatingseisen.

2. Betalingsvoorwaarden 

1. Het cursusgeld staat vermeld op de website van AXCEN. Het cursusgeld wordt door (of namens) de deelnemer in één keer via de website voldaan direct bij aanmelding. Zonder betaling is er geen aanmelding mogelijk. Aanmelden en betalen kan alleen via de website.

2. Na inschrijving voor de cursus ontvangt de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, direct een email ter bevestiging. In deze bevestiging zijn de algemene voorwaarden van AXCEN Scholing en onderzoek opgenomen. 

3. Indien dit is toegestaan door het betreffende register (of instantie), kunnen de geaccrediteerde punten bij een tweede register worden aangemeld. Dit is niet online mogelijk bij aanmelding voor een cursus. Hiertoe kan schriftelijk of per email een verzoek worden gedaan met vermelding van de relevante gegevens.

4. De kosten voor vermelding bij een tweede register bedragen 25 euro. De deelnemer ontvangt hiervoor van AXCEN een factuur. Nadat de factuur is voldaan zullen de punten aan het tweede register worden doorgegeven.

3. Bijkomende kosten voor de nascholing 

Tenzij in de schriftelijke informatie door AXCEN over een cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in het cursusgeld de verbruikskosten voor koffie en thee inclusief. 

DEEL III OVERIGE BEPALINGEN 

1. Ontbinding

1. Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen jegens AXCEN niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt AXCEN het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
2. Indien AXCEN ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.

2. Klachtenprocedure Indien een deelnemer een klacht of opmerking heeft t.a.v. AXCEN en/of een cursus van AXCEN dan kan de deelnemer deze voorleggen aan AXCEN. Deze wordt in vertrouwen behandeld en in overleg met de deelnemer wordt besproken wat de beste oplossing is. Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd:


a. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij AXCEN. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
b. Kenbaarheid
Klachten dienen per e-mail aan AXCEN kenbaar gemaakt te worden via: info@axcen.nl.
AXCEN neemt alleen via deze weg klachten in behandeling. De deelnemer geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de deelnemer de naam en datum van de cursus en indien van toepassing de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.
c. Privacy
Een klacht zal door AXCEN altijd vertrouwelijk worden behandeld.
d. Bevestiging
AXCEN zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit bericht tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

e. Onderzoek
AXCEN verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn – in ieder geval binnen 2 maanden – maatregelen te treffen waarmee de klager kan instemmen.
f. Reactie op het onderzoek
AXCEN zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
g. Geschillenregeling
Indien een klacht onvoldoende kan worden opgelost wordt de klacht aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke derde: Dhr. I. Bakker, MSc. De onafhankelijk derde zal binnen een termijn van 6 weken reageren met een bindend advies aan de opleiding en de klager. Voor de behandeling van een geschil bij derden is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- aan AXCEN verschuldigd. Wanneer AXCEN een geschil wil voorleggen aan derden zal zij eerst de klager schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. AXCEN dient daarbij aan te kondigen dat zij zich, na het verstrijken van voornoemde termijn, vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
h. Bewaartermijn
Voor klachten die ontvangen worden bij AXCEN geldt een bewaartermijn van ten minste 2 jaar.

i. Toepasselijk recht
Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

j. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door AXCEN in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.

AXCEN Scholing en onderzoek – versie juli 2020